BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wydziały Urzędu

 

BURMISTRZ

Burmistrz Sławomir Kowalewski

tel: 23 654 33 82 wew. 100
fax: 23 654 36 52
e-mail: burmistrzatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kieruje bieżącymi sprawami Miasta.
 2. Reprezentuje miasto na zewnątrz.
 3. Burmistrz Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Burmistrz Miasta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 5. Burmistrz Miasta może upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 4, w imieniu Burmistrza.
 6. Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr upoważnień, o których mowa w pkt. 5.

Oświadczenia majątkowe:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza Szymon Zejer

telefon: 23 654 33 82 wew. 100
e-mail: szymon [dot] zejeratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą:

    1) Wydział Gospodarki Odpadami WGO,
    2) Wydział Oświaty i Polityki Społecznej OS,
    3) Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej KSM,

Oświadczenia majątkowe:

 

SEKRETARZ

Sekretarz Miasta Magdalena Cecelska

telefon: 23 654 32 51 wew. 109
e-mail: magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Pełni funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
 2. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą: 

          1) Wydział Organizacyjny ORG,
          2) Wydział Spraw Obywatelskich WSO,
          3) Urząd Stanu Cywilnego USC.

      3. Organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi.

 

Oświadczenia majątkowe:

SKARBNIK

Skarbnik Miasta Justyna Aptewicz

tel: 23 654 36 57 wew. 200
e-mail: justyna [dot] aptewiczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
 

1. Pełni Funkcję Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.  
2. Przygotowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej, projektu budżetu miasta oraz nadzór nad jego wykonaniem.
3. Wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.
4. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Monika Kucka

tel: 23 654 64 38 wew. 310
e-mail: monika [dot] kuckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1) Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki mieszkaniowej.
2) Nadzór i koordynowanie spraw związanych z gospodarka komunalną.
3) Nadzór nad Strefą Płatnego Parkowania oraz zarządzanie oświetleniem ulicznym i energetyką.
4) Zarządzanie zespołem pracowników.

Główny Specjalista ds. ochrony środowiska Elżbieta Maciejska

tel:  23 654 64 38 wew. 312
e-mail: elzbieta [dot] maciejskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Sprawy związane z ochroną środowiska,
    2. Sprawy związane z gospodarką komunalną,
    3. Sprawy związane z wydawaniem decyzji środowiskowych.

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Elżbieta Palewska

tel: 23 654 64 38 wew. 311
e-mail: elzbieta [dot] palewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Sprawy lokali mieszkalnych z zasobów Miasta Mława

Podinspektor ds. ochrony środowiska Grzegorz Malon

tel: 23 654 64 38 wew. 311
e-mail: grzegorz [dot] malonatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.    Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska
2.    Realizacja zadań w zakresie rolnictwa i leśnictwa
3.    Realizacja zadań w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych Wydziału.

Podinspektor ds. czystego powietrza Edward Judziak

tel:  23 654 64 38 wew. 312
e-mail: edward [dot] judziakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Pomoc w realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Urszula Perłowska

tel: 23 654 64 38
e-mail: urszula [dot] perlowskaatmlawa [dot] pl

Pomoc administracyjna Beata Barwińska

tel:  23 654 64 38 wew. 310

e-mail: beata [dot] barwinskaatmlawa [dot] pl

STRAŻ MIEJSKA

Komendant Straży Miejskiej Marek Wysocki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: marek [dot] wysockiatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Organizuje i kieruje pracą straży oraz nadzoruje prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców
Starszy Inspektor SM Włodzimierz Kołakowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: wlodzimierz [dot] kolakowskiatmlawa [dot] pl, strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Starszy Inspektor SM Grzegorz Ludwiczak

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Przyjmuje  zgłoszenia od mieszkańców miasta oraz prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach popełnienia wykroczeń
Starszy Strażnik Miejski Marcin Zakrzewski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Łukasz Szykowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Strażnik Miejski Piotr Miałki

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy Strażnik Andrzej Kozłowski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Zakres obowiązków:

 • Podejmuje i prowadzi czynności służbowe w terenie w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców oraz nieprawidłowościach zauważonych w trakcie patrolu miasta
Młodszy referent ds. monitoringu Benedykt Dalka

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Bogusław Zabielski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Młodszy referent ds. monitoringu Zbigniew Kowalski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach 
Młodszy referent ds. monitoringu Grzegorz Lipiński

tel: 23 654 64 50 wew. 900
email: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Sienkiewicza 2

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obserwację miasta z kamer monitoringu wizyjnego i informuje odpowiednie służby o zauważonych nieprawidłowościach
Aplikant Kamil Przytulski

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

Aplikant Sebastian Komorek

tel: 23 654 64 50 wew. 900
e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Adres: ul. Padlewskiego 13

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor Wewnętrzny Janusz Szymanik

tel: 23 654 33 82 wew. 105
e-mail: janusz [dot] szymanikatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie działalności niezależnie i obiektywnie, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Mława w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mława jak również w jednostkach organizacyjnych Miasta Mława oraz czynności doradcze.
 2. Audytor wewnętrzny współpracuje z Radcą Prawnym oraz kontrolą zewnętrzną.

INSPEKTORAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Inspektor, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Andrzej Fafiński

Andrzej%20Fafi%C5%84ski.jpg

tel: 23 654 33 82 wew. 106
e-mail: andrzej [dot] fafinskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.
 2. Ochrona ludności przed zagrożeniami czasu pokoju i wojny.
 3. Koordynacja działań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń.
 5. Ochrona informacji niejawnej.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ

Naczelnik, Rzecznik Prasowy Magdalena Grzywacz

Magdalena%20Grzywacz.jpg

tel: 23 654 36 58 wew. 103
e-mail: magdalena [dot] grzywaczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Kontakty z mediami.
 2. Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu.
 3. Realizowanie polityki informacyjnej Miasta.
 4. Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, troska o obecność Miasta i tematyki z nim związanej na łamach mediów.
 5. Organizowanie konferencji prasowych
Podinspektor ds. komunikacji społecznej Krzysztof Napierski

Krzysztof%20Napierski.jpg

tel: 23 654 36 58 wew. 104
e-mail: krzysztof [dot] napierskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
1. Pomoc w przygotowywaniu informacji prasowych
2. Prasowa obsługa imprez miejskich
3. Ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Miasta Mława

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Naczelnik Magdalena Staszewska

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25
tel: 23 654 56 38 wew. 410
e-mail: magdalena [dot] staszewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Nadzór i koordynowanie spraw związanych z pracą wydziału.
2. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznych jednostek oświatowych oraz przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
3. Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i oceny pracy dyrektora
4. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z Systemem Informacji Oświatowej

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Puzio-Dębska

Agnieszka%20Puzio%20-%20D%C4%99bska.jpg

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25
tel: 23 654 56 38 wew. 411
e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, opracowanie programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz monitorowanie realizacji tego programu, zlecanie realizacji zadań publicznych, wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych
 2. Realizacja zadań w zakresie pełnienia obowiązków Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i sportu, w tym monitorowanie działalności w/w instytucji
 4. Prowadzenie rejestru instytucji kultury
Inspektor ds. polityki społecznej i senioralnej Eliza Śledzińska

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25
tel: 23 654 56 38 wew. 411

e-mail: eliza [dot] sledzinskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii
2. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania publicznych i niepublicznych żłobków
3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników
4. Prowadzenie spraw i nadzór nad sprawami dotyczącymi Dziennego Domu Senior+

Inspektor ds. oświatowych i społecznych Ewa Pszenna

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25
tel. 23 654 56 38 wew. 412
e-mail: ewa [dot] pszennaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w tym prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
2. Rozliczenie dotacji niepublicznych placówek oświatowych oraz dotacji na podręczniki, w tym prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
3. Przygotowywanie analizy projektów arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych
4. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc administracyjna Karolina Arabucka

ul. 18 Stycznia 4 lok. 25
tel: 23 654 56 38 wew. 412
e-mail: karolina [dot] arabuckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem niepełnosprawnym dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu
2. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat oraz rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
3. Prowadzenie spraw związanych z nauczycielskimi awansami zawodowymi, w tym pomoc w przygotowaniu decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego
4. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli w tym przekazywanie informacji o ofertach szkoleń

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Magdalena Cecelska

tel: 23 654 32 51 wew. 109
e-mail: magdalena [dot] cecelskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę,  w tym:

   1) odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw

   2) jest odpowiedzialna za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,

   3)  nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,

   4)  dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

   5)  organizuje sprawny obieg dokumentów w Urzędzie oraz prawidłową obsługę interesantów,

   6)  analizuje warunki pracy w Urzędzie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,

   7)  koordynuje opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

2. Prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.
3. Zapewnia właściwe utrzymanie stanu technicznego budynku oraz gospodarkę lokalami Urzędu.
4. Koordynuje kontrolę zarządczą w Mieście Mława.

Oświadczenia majątkowe:

•  Oświadczenia majątkowe za rok 2020

  Oświadczenia majątkowe - 1.10.2020

Inspektor ds. rady miasta Katarzyna Kulesza

Katarzyna%20Kulesza.jpg

tel: 23 654 32 51 wew. 107
e-mail: katarzyna [dot] kuleszaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Inspektor ds. rady miasta Klaudia Sieradzka - Malon

Klaudia%20M%C4%85czewska.jpg

tel: 23 654 32 51 wew. 107
e-mail: klaudia [dot] sieradzkaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Radnych Rady Miasta,
 2. Obsługa techniczno – organizacyjna sesji Rady,
 3. Obsługa techniczno – organizacyjna stałych Komisji Rady,
 4. Monitorowanie publikowanych w BIP podjętych uchwał Rady Miasta oraz protokołów po każdej sesji Rady Miasta.
Inspektor ds. informatyki Roman Zygner

Roman%20Zygner.jpg

tel: 23 654 64 33 wew. 703
fax: 23 654 36 52
e-mail: informatykatmlawa [dot] pl, roman [dot] zygneratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
 2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
 3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
 4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.
Inspektor ds. informatyki Cezary Lewandowski

tel: 23 654 64 33 wew. 703
e-mail: cezary [dot] lewandowskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu w zakresie informatyki,
    2. Wdrażanie, administrowanie systemami komputerowymi funkcjonującymi w Urzędzie,
    3. Wdrażanie i nadzór działania oprogramowania będącego na wyposażeniu Urzędu,
    4. Prowadzenie prac dotyczących rozwoju informatyzacji Urzędu.

Inspektor ds. organizacyjnych Wiesław Fiuk

tel: 23 654 64 33 wew. 701
e-mail: wieslaw [dot] fiukatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Analizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych Wydziału Organizacyjnego,
 2. Prowadzenie spraw związanych z remontem i konserwacją budynków administracyjnych Urzędu Miasta,
 3. Sporządzanie umów, umów zleceń i o dzieło dotyczących zadań Wydziału,
 4. Wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów:  Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Parlamentu UE, samorządowych.
Inspektor ds. obsługi przedsiębiorcy Anna Sokołowska

tel: 23 654 34 58 wew. 110
e-mail: anna [dot] sokolowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Mława.
 3. Aktualizacja informacji dotyczących przedsiębiorczości w miejskim serwisie internetowym.
 4. Prowadzenie statystyk w zakresie przedsiębiorczości lokalnej.
 5. Realizowanie spraw związanych z prowadzeniem targowisk na terenie Miasta Mława.
Inspektor ds. płac Justyna Meredyk

tel: 23 654 36 57 wew. 206
e-mail: justyna [dot] meredykatmlawa [dot] pl

Podinspektor ds. kadr Anna Marlęga

tel: 23 654 64 33 wew. 702
e-mail: anna [dot] marlegaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

     1. Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych Urzędu Miasta Mława,

     2. Realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mława.

Młodszy Referent ds. Obsługi przedsiębiorcy Oliwia Żaboklicka

tel. 23 654 34 58 wew. 110
e-mail: oliwia [dot] zaboklickaatmlawa [dot] pl

Kancelista Maciej Rogalski

tel. 23 654 64 33 wew. 704
e-mail: infoatmlawa [dot] pl, maciej [dot] rogalskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Prowadzenie Kancelarii Urzędu Miasta.
    2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
    3. Obsługa interesantów.
    4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Mławiaka.

Pomoc administracyjna Paulina Osiecka

tel: 23 654 64 33 wew. 701
e-mail: paulina [dot] osieckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:
1.    Realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne
2.    Realizacja zamówień publicznych
3.    Opis faktur oraz wprowadzanie ich do rejestru
4.    Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

Pomoc administracyjna Karolina Krymer

tel. 23 654 33 82 wew. 100

e-mail: karolina [dot] krymeratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Z-cy Burmistrza.
2. Prowadzenie rejestru Zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta.

Pomoc administracyjna Michał Orłowski

tel. 23 654 64 33 wew. 704

e-mail: michal [dot] orlowskiatmlawa [dot] pl

Pomoc administracyjna Martyna Woźniak

tel. 23 654 64 33 wew. 701

e-mail: martyna [dot] wozniakatmlawa [dot] pl

Pomoc administracyjna Aneta Pinczewska

tel. 23 654 32 51 wew. 107

e-mail: aneta [dot] pinczewskaatmlawa [dot] pl

Goniec Michał Jeromin

tel: 23 654 64 66 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1.  Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Goniec Piotr Król

Piotr Król

tel: 23 654 64 33 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1. Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Goniec Sławomir Gołębiewski

tel: 23 654 64 66 wew. 701

Zakres obowiązków:

 1.  Pobieranie z Kancelarii Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 2. Pobieranie z wydziałów  Urzędu Miasta Mława korespondencji i terminowe doręczanie jej adresatom na terenie Miasta Mławy,
 3. Rozwieszanie plakatów na terenie Miasta Mławy dotyczących Urzędu.
Konserwator Mirosław Sadza

Zakres obowiązków:

 1. Drobne naprawy i remonty,
 2. Nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych,
 3. Zbieranie opłaty targowej.
Sprzątaczka Marzena Kowalska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Małgorzata Piotrkowska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Sylwia Tyburska

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta  Mława.
Sprzątaczka Katarzyna Sieczka

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Mława.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Marzena Lipińska

Marzena%20Lipi%C5%84ska.jpg

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

tel: 23 654 64 40 wew. 600
e-mail: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw.
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC.
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Irena Betlińska

Irena%20Betli%C5%84ska.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 602
e-mail: irena [dot] betlinskaatmlawa [dot] pl, postepowaniaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. Wydawanie dowodów osobistych,
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych,
 5. Aktualizacja Lokalnego Bnku Danych,
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Marek Stachowicz

Marek%20Stachowicz.jpg

tel: 23 654 64 40 wew. 601
e-mail: marek [dot] stachowiczatmlawa [dot] pl, ewidencjaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 2. Wydawanie dowodów osobistych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z obroną kraju (rejestr poborowych, świadczenia rzeczowe na rzecz obrony kraju).
 5. Prowadzenie postępowań związanych ze zbiórkami publicznymi.
 6. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych.
 7. Aktualizacja rejestru wyborców. 
Inspektor Krzysztof Wesołowski

tel. 23 654 64 40 w 602
e-mail: krzysztof [dot] wesolowskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

     1. Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowywania,
     2. Prowadzenie kontroli meldunkowej,
     3. Wydawanie dowodów osobistych.

Podinspektor ds. ewidencji ludności Marzena Szemplińska

tel: 23 654 64 40 wew. 601
e-mail: marzena [dot] szemplinskaatmlawa [dot] pl, meldunki1atmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zameldowania na pobyt stały,
 2. Wymeldowania z pobytu stałego,
 3. Zameldowania cudzoziemców,
 4. Aktualizacja Lokalnego Banku Danych,
 5. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów danych osobowych,
 6. Aktualizacja rejestru wyborców.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC Marzena Lipińska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel: 23 654 64 40
e-mail: marzena [dot] lipinskaatmlawa [dot] pl, kierownikuscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów małżeństw,
 2. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 4. Przyjmowanie pozostałych oświadczeń w sprawach dotyczących USC,
 5. Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu WSO i USC.
 6. Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Z-ca Kierownika USC Danuta Krajewska

tel: 23 654 64 40 wew. 603
e-mail: danuta [dot] krajewskaatmlawa [dot] pl, uscatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie aktów zgonu,
 2. Wydawanie odpisów,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.
Z-ca kierownika USC Dorota Majewska

Dorota Majewska

tel: 23 654 64 40 wew. 600
e-mail: dorota [dot] majewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Sporządzanie aktów zgonu,
    2. Wydawanie odpisów,
    3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
    4. Załatwianie korespondencji dotyczącej USC.

Inspektor ds. rejestracji stanu cywilnego Agnieszka Jabłonowska

tel: 23 654 64 40 wew. 603
e-mail: agnieszka [dot] jablonowskaatmlawa [dot] pl

Młodszy Referent ds. rejestracji stanu cywilnego Marzena Długokęcka

tel: 23 654 64 40 wew. 603
e-mail: marzena [dot] dlugokeckaatmlawa [dot] pl

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Skarbnik Miasta Naczelnik Justyna Aptewicz

tel: 23 654 36 57 wew. 200
e-mail: justyna [dot] aptewiczatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława,
 2. Ewidencja projektów współfinansowanych w ramach programów funduszy Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych,
 3. Przygotowywanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Z-ca Skarbnika Jolanta Sokołowska

Jolanta%20Bubrowiecka.jpg

tel: 23 654 36 57 wew. 201
e-mail: jolanta [dot] bubrowieckaatmlawa [dot] pl, z-caskarbnikaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
Główny specjalista ds. podatków i opłat Piotr Sulewski

tel: 23 654 64 48 wew. 203
e-mail: piotr [dot] sulewskiatmlawa [dot] pl, finanseatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Wymiar podatku od środków transportowych,
    2. Egzekucja opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.

Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Sobolewska

tel: 23 654 36 57 wew. 205
e-mail: anna [dot] sobolewskaatmlawa [dot] pl , finanseatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miasta.
Inspektor ds. podatków i opłat Bożena Dzięgielewska

Bo%C5%BCena%20Dzi%C4%99gielewska.jpg

 

tel: 23 654 64 48 wew. 202
e-mail: bozena [dot] dziegielewskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wymiar podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
 2. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych,
 3. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 4. Opłata od posiadania psów.
Inspektor ds. księgowości budżetowej Katarzyna Jezierska

tel: 23 654 36 57 wew. 208
e-mail: katarzyna@jezierskaatmlawa [dot] pl, sprawozdanieatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wprowadzanie budżetu i jego zmian na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń do systemu finansowo-księgowego,
 2. Ewidencja księgowa budżetu miasta,
 3. Ewidencja dochodów z budżetu państwa,
 4. Prowadzenie dokumentacji z zakresu kredytów, pożyczek i obligacji,
 5. Prowadzenie dokumentacji z zakresu dotacji budżetu j.s.t.,
 6. Wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego budżetu, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z dochodów i wydatków jednostek budżetowych,
 7. Sporządzanie sprawozdań i raportów wymaganych przepisami prawa,
 8. Obsługa programu bankowego.
Inspektor ds. podatków i opłat Małgorzata Wrzeszczyńska

Ma%C5%82gorzata%20Wrzeszczy%C5%84ska.jpg

tel: 23 654 64 48 wew. 202
e-mail: malgorzata [dot] wrzeszczynskaatmlawa [dot] pl, podatkiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 2. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
Podinspektor ds. księgowości podatkowej Katarzyna Szczepkowska

Katarzyna Szczepkowska

tel: 23 654 64 48 wew. 203
e-mail: katarzyna [dot] szczepkowskaatmlawa [dot] pl, kasaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Księgowanie dochodów podatkowych i opłat zintegrowanych z systemem kasowym,
    2. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podinspektor ds. księgowości podatkowej Magdalena Kucińska-Świgońska

tel: 23 654 36 57 wew. 207

e-mail: magdalena [dot] kucinska-swigonskaatmlawa [dot] pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej Anna Tomkiel

tel: 23 654 36 57 wew. 208
e-mail: anna [dot] tomkielatmlawa [dot] pl, dochodyatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ewidencja dochodów Urzędu Miasta.
Kasjer Katarzyna Lelińska

tel: 23 654 36 57 wew. 207

Zakres obowiązków:

1) obsługa kasy Urzędu Miasta Mława,
2) prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie  i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
3) prowadzenie bieżącej ewidencji gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych oraz weksli.

e-mail:

Referent ds. księgowości Kinga Gawlińska

tel: 23 654-36-57 wew. 205

e-mail: kinga [dot] gawlinskaatmlawa [dot] pl

1. Ewidencja wydatków Urzędu Miasta Mława.

Referent ds. podatków i opłat Magdalena Rybka

tel: 23 654 64 48 wew. 203
e-mail: magdalena [dot] rybkaatmlawa [dot] pl

1. Obsługa wpłat gotówkowych,
2. Wprowadzanie danych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości.

Referent ds. księgowości budżetowej Monika Zalewska

tel: 23 654 36 57 wew. 208
e-mail: monika [dot] zalewskaatmlawa [dot] pl

Pomoc administracyjna Agnieszka Laczycka

tel: 23 654-36-57 wew. 205

e-mail: agnieszka [dot] laczyckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Pomoc w zakresie księgowości budżetowej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Naczelnik Marek Polak

Marek%20Polak.jpg

tel: 23 654 32 53 wew. 400
e-mail: marek [dot] polakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie realizacji zadań wydziału w zakresie:
  1) gospodarki nieruchomościami,
  2) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  3) geodezji i kartografii.
 2. Zarządzanie zespołem pracowników wydziału.
 3. Podziały nieruchomości,
 4. Rozgraniczanie nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe:

Główny Specjalista ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego Mirella Dragun

Mirella%20Dragun.jpg

tel: 23 654 32 53 wew. 400
e-mail: mirella [dot] dragunatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Decyzje o warunkach zabudowy,
 2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy,
 4. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,
 5. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oświadczenia majątkowe:

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami lokalowymi i geodezji Ewa Woźniak

tel: 23 654 32 53 wew. 401
e-mail: ewa [dot] wozniakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Sprzedaż nieruchomości komunalnych,
 2. Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych,
 3. Służebności gruntowe i służebności przesyłu,
 4. Trwały zarząd nieruchomości,
 5. Zamówienia publiczne dot. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
Inspektor ds. geodezji i informacji przestrzennej Milena Rutkowska

Telefon: 23 654 32 53 w. 402
e-mail: milena [dot] rutkowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Ustalanie numerów porządkowych budynków,
 2. Nazewnictwo ulic,
 3. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
 4. Podziały nieruchomości,
 5. Prowadzenie części baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Janina Beć

Telefon: 23 654 32 53 w. 401
e-mail: janina [dot] becatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Dzierżawa nieruchomości
    2. Użyczanie nieruchomości
    3. Zgody na wykonanie urządzeń na nieruchomościach komunalnych (poza pasami drogowymi)

Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Aneta Drybczewska

tel: 23 654 32 53 wew. 402
e-mail: aneta [dot] drybczewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    2. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    3. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,
    4. Decyzje o warunkach zabudowy,
    5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Magdalena Zmysłowska

Telefon: 23 654 32 53 w. 402

e-mail: magdalena [dot] zmyslowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    2. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    3. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,
    4. Decyzje o warunkach zabudowy,
    5. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pomoc administracyjna Olga Stolarska

Telefon: 23 654 32 53 w. 402
e-mail: olga [dot] stolarskaatmlawa [dot] pl

 

Zakres obowiązków:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Opłaty planistyczne.

3. Decyzje o warunkach zabudowy.

4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Piotr Tomaszewski

Piotr%20Tomaszewski.jpg

tel: 23 654 64 38 wew. 500
e-mail: piotr [dot] tomaszewskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.    Nadzór i realizacja zadań  w zakresie utrzymania  i zarządzania drogami gminnymi;
2.    Nadzór i koordynowanie spraw związanych z prowadzonymi przetargami;
3.    Nadzór nad przygotowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem inwestycji,
4.    Nadzór nad przygotowaniem projektów umów o wzajemnych zobowiązaniach inwestora (Miasta Mława)  i wykonawców w zakresie realizacji inwestycji,
5.    Zarządzanie zespołem pracowników.

Oświadczenia majątkowe:

Zastępca Naczelnika Dariusz Nieznański

Dariusz%20Niezna%C5%84ski.jpg

tel: 23 654 64 42 wew. 502
e-mail: dariusz [dot] nieznanskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

Zapewnienie realizacji  i nadzór nad realizacją zadań z zakresu działania Wydziału Inwestycji, w szczególności:
1. Przygotowanie, prowadzenie, nadzór inwestorski i rozliczanie inwestycji,
2. Przygotowanie projektów umów o wzajemnych zobowiązaniach inwestora (Miasta Mława)
    i wykonawców w zakresie realizacji inwestycji,
3. Organizowanie przetargów na opracowanie dokumentacji technicznych, nadzór inwestorski
    i wykonawstwo robót budowlanych.

Główny specjalista ds. rozwoju Anna Miałka - Kruszewska

tel.: 23 653 14 62 w. 510
e-mail: anna [dot] mialka-kruszewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1.    Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława.
2.    Przygotowywanie Raportu o Stanie Miasta.
3.    Przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez miasto.
4.    Realizacja i rozliczanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym z funduszy Unii Europejskiej.
5.    Monitoring trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju Beata Łukowska

tel.: 23 654 64 42 wew. 511

e-mail: beata [dot] lukowskaatmlawa [dot] pl

Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi Lidia Gniadek

tel.: 23 654 33 82 w. 512
e-mail: lidia [dot] gniadekatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji,
 2. Monitoring realizacji gminnego programu rewitalizacji z raportowaniem osiąganych rezultatów oraz systematyczne pozyskiwanie i agregowanie informacji potrzebnych do monitorowania,
 3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek komunalnych,
 4. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i udział w realizacji projektów wybranych do dofinansowania
Inspektor ds. inwestycji Edward Gajur

tel. 23 654 64 42 w. 501
e-mail: edward [dot] gajuratmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Przygotowywanie, prowadzenie, nadzorowanie, rozliczanie inwestycji,
        i remontów kapitalnych obiektów kubaturowych, liniowych oraz urządzeń komunalnych,
    2. Organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo robót budowlanych i innych.

Inspektor ds. zamówień publicznych oraz wykonywania zadań służby bhp Andrzej Porzeziński

tel. 23 654 64 42 w. 502

e-mail: andrzej [dot] porzezinskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa procedur zamówień publicznych WI i innych Wydziałów Urzędu Miasta Mława
Inspektor ds. zamówień publicznych Aneta Malinowska

tel. 23 654 64 42 wew. 501
e-mail: aneta [dot] malinowskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

    1. Realizacja zadań ogólno - organizacyjnych,
    2. Opracowywanie zestawień,
    3. Harmonogramów, obsługa poczty,
    4. Pomoc przy realizacji inwestycji

Podinspektor ds. administracyjno-technicznych Monika Żółtak

tel. 23 653 14 62 wew. 510
e-mail: monika [dot] zoltakatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa administracyjna projektu;
 2. Organizacja oraz obsługa administracyjna spotkań służbowych, narad budowy;
 3. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do przeprowadzania zamówień publicznych;
 4. Publikacja postępowań w bazie konkurencyjności i w BIP.
 5. Promocja projektu, publikacja informacji na stronie internetowej;
 6. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do rozliczenia projektu,
 7. Monitoring realizacji Projektu pod kątem zgodności z zawartą Umową o dofinansowanie i wynikających z niej obowiązków po stronie beneficjenta;
 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji  dot. projektu
 9. Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;
Podinspektor ds. dróg i publicznego transportu zbiorowego Kinga Oleksiak

tel: 23 654 64 38 wew. 503
e-mail: kinga [dot] pniewskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

1. Pomoc w przygotowywaniu decyzji o zajęciu pasa drogowego w celach handlowych,
    budowlanych oraz umieszczenia infrastruktury drogowej;
2. Pomoc w realizacji spraw dotyczących komunikacji miejskiej.

Podinspektor ds. administracyjno-technicznych Krystian Szelkowski
tel. 23 653 14 62 wew. 510
e-mail: krystian [dot] szelkowskiatmlawa [dot] pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Naczelnik Elżbieta Zembrzuska

ElaZembrzuska.jpg

tel: 23 654 32 96 w. 300
e-mail: elzbieta [dot] zembrzuskaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Zarządzanie zespołem pracowników.

  Oświadczenia majątkowe:

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi Kamil Gołębiewski

tel:  23 654 32 96 wew. 302

e-mail: kamil [dot] golebiewskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1.     Realizacja zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 2.     Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu gospodarki odpadami.
 3.     Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4.     Sprawy administracyjne Wydziału.
Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi Iwona Dworecka

tel:  23 654 32 96 wew. 300

e-mail: iwona [dot] dworeckaatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1.    Realizacja zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 2.    Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu gospodarki odpadami.
 3.    Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4.    Sprawy administracyjne Wydziału.
Pomoc administracyjna Piotr Żerański

tel: 23 654 32 96 wew. 302

e-mail: piotr [dot] zeranskiatmlawa [dot] pl

Zakres obowiązków:

 1.     Realizacja zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 2.     Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: emilia_sm
Data wytworzenia informacji: 28.03.2018 12:22:50
Data publikacji informacji: 28.03.2018 12:22:51
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2021 14:04:01
Liczba odsłon: 45
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.11.2021 14:04:01 Karolina Krymer edycja strony
04.11.2021 13:56:18 Karolina Krymer edycja strony
22.10.2021 11:47:53 Marzena Długokęcka edycja strony
12.10.2021 10:25:51 Karolina Krymer edycja strony
07.10.2021 09:50:24 Marzena Długokęcka edycja strony
18.08.2021 15:55:16 Marzena Długokęcka edycja strony
18.08.2021 15:54:06 Marzena Długokęcka edycja strony
17.08.2021 14:08:44 Karolina Krymer edycja strony
04.08.2021 10:22:07 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 13:19:23 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 13:04:20 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 12:58:57 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 12:55:45 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 12:51:33 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 12:28:55 Marzena Długokęcka edycja strony
03.08.2021 12:27:41 Marzena Długokęcka edycja strony
29.07.2021 08:24:31 Marzena Długokęcka edycja strony
07.07.2021 10:42:40 Karolina Krymer edycja strony
05.07.2021 14:22:37 Marzena Długokęcka edycja strony
05.07.2021 11:53:04 Marzena Długokęcka edycja strony
05.07.2021 11:50:50 Marzena Długokęcka edycja strony
05.07.2021 11:49:01 Marzena Długokęcka edycja strony
01.07.2021 08:37:06 Marzena Długokęcka edycja strony
30.06.2021 15:23:52 Marzena Długokęcka edycja strony
29.06.2021 09:25:22 Marzena Długokęcka edycja strony
15.06.2021 11:49:01 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:44:55 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:15:48 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:13:08 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:11:01 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:09:57 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:06:41 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:04:10 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 11:01:43 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:38:51 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:36:13 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:35:08 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:33:22 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:32:39 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:30:47 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:29:10 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:24:23 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:20:11 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:17:34 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:12:32 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:11:12 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:09:16 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 10:06:30 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 09:28:33 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 09:06:34 Karolina Krymer edycja strony
15.06.2021 09:03:43 Karolina Krymer edycja strony
11.06.2021 09:34:03 Karolina Krymer edycja strony
11.06.2021 09:28:29 Karolina Krymer edycja strony
10.06.2021 12:08:14 Karolina Krymer edycja strony
01.06.2021 14:41:06 Marzena Długokęcka edycja strony
01.06.2021 10:26:42 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:43:21 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:38:11 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:37:03 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:35:56 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:34:56 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:33:41 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 15:29:42 Marzena Długokęcka edycja strony
20.05.2021 12:27:02 Marzena Długokęcka edycja strony
01.04.2021 08:23:04 Marzena Długokęcka edycja strony
01.03.2021 11:13:23 Joanna Łukasik edycja strony
23.02.2021 14:27:17 Joanna Łukasik edycja strony
17.02.2021 13:57:24 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 10:51:41 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 10:49:50 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 10:45:10 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 10:43:52 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 10:42:09 Joanna Łukasik edycja strony
09.02.2021 09:51:39 Joanna Łukasik edycja strony
29.01.2021 15:31:33 Joanna Łukasik edycja strony
26.01.2021 13:56:21 Joanna Łukasik edycja strony
21.01.2021 10:39:45 Joanna Łukasik edycja strony
12.01.2021 14:59:11 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.01.2021 14:51:10 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
08.01.2021 11:48:23 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 15:21:14 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 13:00:07 Roman Zygner edycja strony
04.01.2021 12:38:30 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 12:28:13 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 12:27:47 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 11:30:35 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 11:28:23 Joanna Łukasik edycja strony
04.01.2021 11:27:32 Joanna Łukasik edycja strony
16.12.2020 11:47:57 Joanna Łukasik edycja strony
16.12.2020 11:35:33 Joanna Łukasik edycja strony
16.12.2020 09:40:36 Joanna Łukasik edycja strony
10.12.2020 12:52:03 Joanna Łukasik edycja strony
02.12.2020 13:36:49 Joanna Łukasik edycja strony
26.11.2020 08:28:40 Joanna Łukasik edycja strony
09.11.2020 14:56:32 Lidia Gniadek edycja strony
06.10.2020 09:06:35 Joanna Łukasik edycja strony
06.10.2020 09:03:01 Joanna Łukasik edycja strony
06.10.2020 08:35:45 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.10.2020 08:34:58 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.10.2020 08:33:13 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.10.2020 08:32:10 Klaudia Sieradzka edycja strony
05.10.2020 14:25:10 Joanna Łukasik edycja strony
02.10.2020 09:52:17 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 14:35:38 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 14:32:22 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 14:30:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 11:09:15 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 10:44:07 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 09:54:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 09:38:23 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 09:29:52 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.10.2020 09:07:24 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 15:17:12 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 15:15:47 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 15:10:45 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 15:02:13 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 14:54:12 Cezary Lewandowski edycja strony
30.09.2020 14:41:38 Cezary Lewandowski edycja strony
03.09.2020 12:22:22 Joanna Łukasik edycja strony
17.08.2020 15:37:19 Joanna Łukasik edycja strony
17.08.2020 14:50:45 Joanna Łukasik edycja strony
17.08.2020 14:49:41 Joanna Łukasik edycja strony
05.08.2020 15:35:16 Joanna Łukasik edycja strony
04.08.2020 15:11:43 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 12:27:18 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 12:09:47 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 12:07:04 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 12:03:35 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 11:26:19 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 10:20:05 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 10:01:29 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 09:56:01 Joanna Łukasik edycja strony
07.07.2020 09:46:40 Joanna Łukasik edycja strony
15.06.2020 12:47:42 Joanna Łukasik edycja strony
02.06.2020 16:12:40 Cezary Lewandowski edycja strony
21.05.2020 08:43:31 Justyna Drozd edycja strony
13.05.2020 14:41:57 Justyna Drozd edycja strony
11.05.2020 15:42:37 Justyna Drozd edycja strony
07.05.2020 13:52:33 Justyna Drozd edycja strony
06.05.2020 15:06:32 Justyna Drozd edycja strony
06.05.2020 14:34:38 Justyna Drozd edycja strony
06.05.2020 14:33:09 Justyna Drozd edycja strony
06.05.2020 11:34:00 Justyna Drozd edycja strony
06.05.2020 11:33:14 Justyna Drozd edycja strony
05.05.2020 11:32:07 Justyna Drozd edycja strony
06.04.2020 11:39:40 Justyna Drozd edycja strony
06.04.2020 11:37:04 Justyna Drozd edycja strony
10.03.2020 08:15:01 Justyna Drozd edycja strony
03.03.2020 09:41:31 Justyna Drozd edycja strony
03.03.2020 09:38:59 Justyna Drozd edycja strony
03.03.2020 09:36:24 Justyna Drozd edycja strony
03.03.2020 09:34:23 Justyna Drozd edycja strony
03.02.2020 10:32:06 Justyna Drozd edycja strony
03.02.2020 10:29:51 Justyna Drozd edycja strony
03.02.2020 10:19:52 Justyna Drozd edycja strony
03.01.2020 08:38:41 Justyna Drozd edycja strony
02.01.2020 10:11:30 Justyna Drozd edycja strony
02.01.2020 10:10:07 Justyna Drozd edycja strony
02.01.2020 10:06:45 Justyna Drozd edycja strony
02.01.2020 09:46:20 Justyna Drozd edycja strony
30.12.2019 09:12:36 Justyna Drozd edycja strony
03.12.2019 12:48:38 Justyna Drozd edycja strony
02.12.2019 15:57:33 Justyna Drozd edycja strony
07.11.2019 11:20:25 Justyna Drozd edycja strony
25.10.2019 10:24:26 Justyna Drozd edycja strony
01.10.2019 14:11:13 Justyna Drozd edycja strony
18.09.2019 14:21:25 Justyna Drozd edycja strony
12.09.2019 15:39:20 Justyna Drozd edycja strony
12.09.2019 15:34:02 Justyna Drozd edycja strony
12.09.2019 15:09:47 Justyna Drozd edycja strony
12.09.2019 09:20:27 Cezary Lewandowski edycja strony
03.09.2019 14:02:41 Justyna Drozd edycja strony
03.09.2019 12:56:21 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:24:24 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:22:15 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:17:57 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:16:32 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:15:39 Justyna Drozd edycja strony
02.09.2019 12:12:12 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 12:24:43 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 12:22:33 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 12:16:10 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 12:10:44 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 12:05:27 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 11:44:22 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 11:42:10 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 11:35:31 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 11:33:04 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 11:30:50 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 08:52:43 Justyna Drozd edycja strony
28.08.2019 08:48:55 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 15:53:09 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 15:38:46 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 10:30:56 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:49:47 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:44:56 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:34:56 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:29:43 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:27:23 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:20:30 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:14:40 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:06:52 Justyna Drozd edycja strony
27.08.2019 09:05:04 Justyna Drozd edycja strony
23.08.2019 14:18:08 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
31.07.2019 15:52:02 Justyna Drozd edycja strony
31.07.2019 15:50:46 Justyna Drozd edycja strony
21.06.2019 13:35:53 Justyna Drozd edycja strony
21.06.2019 13:05:01 Justyna Drozd edycja strony
21.06.2019 13:01:46 Justyna Drozd edycja strony
21.06.2019 13:00:50 Justyna Drozd edycja strony
07.06.2019 11:42:45 Justyna Drozd edycja strony
04.06.2019 12:26:50 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 15:11:46 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 15:08:28 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 15:05:39 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 15:01:06 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 14:36:14 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 14:33:25 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 14:26:48 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 14:23:45 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 13:24:08 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 13:21:04 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 13:17:59 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 13:10:44 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 13:05:56 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 12:59:08 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 12:57:28 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 12:56:15 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 12:50:26 Justyna Drozd edycja strony
30.05.2019 12:36:43 Justyna Drozd edycja strony
20.05.2019 11:38:09 Justyna Drozd edycja strony
20.05.2019 11:22:06 Justyna Drozd edycja strony
20.05.2019 11:08:44 Justyna Drozd edycja strony
02.05.2019 15:19:13 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.05.2019 15:15:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
29.04.2019 11:54:53 Justyna Drozd edycja strony
29.04.2019 11:49:02 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:36:12 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:34:41 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:26:42 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:20:25 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:14:28 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:10:24 Justyna Drozd edycja strony
17.04.2019 09:03:52 Justyna Drozd edycja strony
16.04.2019 15:40:41 Justyna Drozd edycja strony
19.03.2019 14:20:17 Justyna Drozd edycja strony
19.03.2019 14:16:42 Justyna Drozd edycja strony
14.03.2019 15:32:35 Justyna Drozd edycja strony
14.03.2019 15:25:47 Justyna Drozd edycja strony
14.03.2019 15:22:19 Justyna Drozd edycja strony
14.03.2019 15:19:32 Justyna Drozd edycja strony
14.03.2019 15:18:25 Justyna Drozd edycja strony
06.03.2019 09:22:09 Justyna Drozd edycja strony
06.03.2019 09:19:14 Justyna Drozd edycja strony
06.03.2019 09:17:39 Justyna Drozd edycja strony
26.02.2019 10:26:50 Justyna Drozd edycja strony
07.02.2019 15:44:21 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.02.2019 15:02:23 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.01.2019 11:40:29 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.01.2019 13:49:46 Klaudia Sieradzka edycja strony
17.01.2019 15:30:29 Cezary Lewandowski edycja strony
17.01.2019 15:22:36 Sylwia Tryjanowska edycja strony
17.01.2019 15:06:57 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.01.2019 09:04:20 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.01.2019 08:55:51 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.01.2019 08:45:37 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.01.2019 08:38:13 Sylwia Tryjanowska edycja strony
04.01.2019 08:24:05 Sylwia Tryjanowska edycja strony
03.01.2019 10:15:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
03.01.2019 08:12:49 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 14:12:11 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 14:10:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 14:08:38 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 14:05:25 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 14:03:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.01.2019 13:57:52 Klaudia Sieradzka edycja strony
03.12.2018 14:39:22 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.11.2018 14:45:36 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.11.2018 14:44:19 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.11.2018 09:51:15 Monika Kucka edycja strony
23.11.2018 09:44:20 Monika Kucka edycja strony
14.11.2018 11:19:39 Sylwia Tryjanowska edycja strony
13.11.2018 13:34:04 Cezary Lewandowski edycja strony
06.11.2018 09:59:12 Sylwia Tryjanowska edycja strony
06.11.2018 09:45:06 Sylwia Tryjanowska edycja strony
06.11.2018 09:32:12 Sylwia Tryjanowska edycja strony
09.10.2018 12:26:22 Sylwia Tryjanowska edycja strony
05.09.2018 13:14:20 Sylwia Tryjanowska edycja strony
31.08.2018 15:24:15 Sylwia Tryjanowska edycja strony
31.08.2018 15:14:35 Sylwia Tryjanowska edycja strony
10.08.2018 12:20:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
09.08.2018 10:40:31 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:48:17 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:47:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:46:56 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:46:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:44:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:37:35 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:31:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:28:30 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:26:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:23:55 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:16:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:13:47 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:07:07 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 13:03:37 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 12:58:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
08.08.2018 12:54:05 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.08.2018 13:56:49 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.08.2018 13:54:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.08.2018 08:13:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
03.07.2018 10:48:09 Sylwia Tryjanowska edycja strony
28.06.2018 09:00:40 Mariusz Łazicki edycja strony
27.06.2018 12:07:47 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
27.06.2018 11:50:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
27.06.2018 11:50:01 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
27.06.2018 11:48:49 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
27.06.2018 11:44:21 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.05.2018 09:26:32 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.05.2018 09:18:53 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.05.2018 09:12:10 Sylwia Tryjanowska edycja strony
23.05.2018 08:53:19 Sylwia Tryjanowska edycja strony
22.05.2018 15:34:41 emilia_sm edycja strony
22.05.2018 10:37:02 Sylwia Tryjanowska edycja strony
22.05.2018 09:55:04 Sylwia Tryjanowska edycja strony
27.04.2018 14:15:11 Sylwia Tryjanowska edycja strony
26.04.2018 12:08:42 Cezary Lewandowski edycja strony
26.04.2018 12:07:27 Cezary Lewandowski edycja strony
26.04.2018 11:12:08 Sylwia Tryjanowska edycja strony
26.04.2018 11:06:21 Sylwia Tryjanowska edycja strony
25.04.2018 13:22:15 Cezary Lewandowski edycja strony
25.04.2018 13:17:16 Cezary Lewandowski edycja strony
25.04.2018 09:32:03 Sylwia Tryjanowska edycja strony
25.04.2018 08:36:14 Sylwia Tryjanowska edycja strony
25.04.2018 08:29:24 Sylwia Tryjanowska edycja strony
25.04.2018 08:25:38 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 15:44:15 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 15:41:53 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 15:34:55 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 15:26:11 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 14:36:26 Sylwia Tryjanowska edycja strony
24.04.2018 14:10:32 Sylwia Tryjanowska edycja strony
28.03.2018 12:25:39 emilia_sm edycja strony
28.03.2018 12:22:50 emilia_sm strona została dodana